Naši odborníci

MUDr. Lucia Huťanová

MUDr. Lucia Huťanová

Vzdělání:

 • Lékařská fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
 • Euroatestace v oboru psychiatrie
 • Psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu akreditovaný PS ČLS, 360 hodin
 • Kurz hypnózy pro lékaře a klinické psychology u prof. PhDr. S. Kratochvíla CSc.
 • Certifikace k provádění transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS)

Profesní kariéra:

 • 2022 – Psychiatrická nemocnice Bohnice, Forenzní multidisciplinární tým
 • 2011 – 2022 Psychiatrická nemocnice Bohnice, vedoucí lékař oddělení pro dlouhodobé ochranné léčení
 • 2015 – 2020 Psychiatrická ambulance v psychoterapeutickém centru Gaudia Praha 3
 • 2015 – 2018 externí lékař na Dětském a dorostovém detoxikačním centru Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze
 • 2014 – 2015 externí lékař na psychiatrickém oddělení Nemocnice Most
 • péči poskytuje i v anglickém jazyce

Odborná činnost a publikace: 

 • 2022 Trevicta – v jednoduchosti je síla (LAI paliperidon), Psychiatrie pro praxi. 2022;23(1):38-40

Specializuje se na diagnostiku a léčbu pacientů s psychotickým onemocněním, s poruchami nálad, úzkostnými, závislostními a psychosomatickými poruchy. Při terapii kombinuje farmakologické metody s psychoterapii zejména s využitím systemických, na řešení orientovaných postupů.

MUDr. Kateřina Faixová

MUDr. Kateřina Faixová

Vzdělání:

 • 2000-2006 Univerzita Karlova , 3. lékařská fakulta
 • 2012 Euroatestace v oboru psychiatrie
 • 2007-2012 Psychoterapeutický výcvik v PCA – Rogersovská psychoterapie
 • 2013 Kurz Fokusingu I a II stupeň

Profesní kariéra:

 • 2015 – doposud: Středisko psychoterapeutických služeb
  Břehová – vedoucí lékař – psychiatr, psychoterapeut –
  individuální, párová a skupinová terapie
 • 2015 – 2020 Héliocentrum – psychiatrická ambulance Praha 9
 • 2007- 2015 Centrum krizové intervence, PN Bohnice
 • 2014 – 2015 Fokus Praha, Denní sanatorium – psychiatr, psychoterapeut
 • 2007- 2015 Psychiatrická nemocnice Bohnice
 • 2006 – 2007 Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Odborná činnost a publikace: 

 •  2014 Rogersovská psychoterapie a preterapie – možnosti
  využití v psychiatrii, Psychiatrie pro praxi, 2014; 15(1): 35 – 38
 • 2013 Přednáška na téma Preterapie: navázání kontaktu s obtížným pacientem (II. Kongres Léčby v psychiatrii, Ostrava 2013)
 • 2015 Přednáška na téma PCA a Focusing v procesu integrace psychotických prožitků (XXX Česko-slovenská psychoterapeutická konference Jeseník)

Mimo běžnou psychiatrickou praxi nabízí po domluvě možnost dlouhodobé individuální či párové psychoterapie, ev. přímo Focusing ( není hrazeno ZP ) . Více jak 6ti letá zkušenost s dlouhodobou psychoterapií u pacientů s neurotickými, psychosomatickými potížemi až po problematiku poruch osobnosti.

MUDr. Tereza Hraníčková (Škrábalová)

MUDr. Tereza Hraníčková (Škrábalová)

Vzdělání:

 • 2000 – 2006 Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
 • 2013 Euroatestace v oboru psychiatrie
 • 2007 – 2011 Výcvik v dynamické psychoterapii SUR akreditovaný PS ČLS

Profesní kariéra:

 • 2006 Psychiatrická nemocnice Bohnice, od r. 2017 vedoucí lékař oddělení akutní péče
 • 2009 – 2018 externí lékař Centra krizové intervence
 • 2011 Psychiatrická ambulance v Praze 10, Boloňská 312
 • 2015 konziliární lékařka domova pro seniory Sue Ryder

V ambulantní praxi se věnuje celému spektru psychiatrických diagnóz. Specializuje se na úzkostné, depresivní stavy, psychosomatické poruchy a léčbu psychotických onemocnění. Dále se zaměřuje na pomoc klientům v obtížných životních situacích a krizích.

MUDr. Zbyněk Chadima

MUDr. Zbyněk Chadima

Vzdělání:

 • 2003 – 2009 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • 2015 Euroatestace v oboru psychiatrie
 • 2022 Atestace z oboru návykové nemoci
 •  Absolventem psychoterapeutického výcviku Gestalt

Profesní kariéra:

 • 2009 – 2015 Psychiatrická nemocnice Brno
 • 20015 – nyní Psychiatrická nemocnice Bohnice, vedoucí lékař oddělení pro léčbu závislostí

Absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2009,
posléze začal pracoval jako psychiatr v Psychiatrické nemocnic Brno a v roce
2015 složil atestační zkoušku z oboru psychiatrie. Od roku 2015 pracuje
v Psychiatrické nemocnici Bohnice, nyní na pozici vedoucího lékaře na oddělení
pro léčbu závislostí. V roce 2022 složil atestační zkoušku z oboru návykové
nemoci.
Je absolventem psychoterapeutického výcviku Gestalt.

MUDr. Jana Černá

MUDr. Jana Černá

Vzdělání:

 • 2005 – 2011 Univerzita Karlova 3. lékařská fakulta
 • 2023 Euroatestace v oboru psychiatrie
 • 2010 – 2014 Sebezkušenostní část výcviku v komunitní a skupinové psychoterapii v počtu 620
  hodin v psychodynamickém směru akreditovaný PS ČLS

Profesní kariéra:

 • 2011 – doposud Psychiatrická nemocnice Bohnice – Během své kariéry zde načerpala zkušenosti z celého spektra psychiatrické péče – akutní, následné, gerontopsychiatrické, dětské psychiatrické, antitoxikomanické včetně akutního detoxu a část své praxe pracovala na centrálním příjmu pacientů a v Centru krizové intervence.

V rámci své práce v Psychiatrické nemocnici Bohnice získala praxi v léčbě mužských i ženských pacientů celého spektra akutních i chronických psychiatrických stavů etiologie psychotické, toxické, organické i osobnostní. Věnuje se pacientům s poruchami nálady, starším pacientům s psychickými poruchami, pacientům v krizových situacích a poskytuje základní psychoterapeutické intervence.

MUDr. Tatiana Tomaškovičová

MUDr. Tatiana Tomaškovičová

Vzdělání:

 • 2013 – 2019 Lékařská fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
 • Dětský hospic Plamienok – Kurz doprovázení umírajících, jejich rodin a pozůstalých 2017
 • 2017 – současnost Právnická fakulta Trnavské univerzity
 • 2023 ukončen základní psychiatrický kmen
 • aktuálně v předatestační přípravě

Profesní kariéra:

 • 2020 – současnost Psychiatrická nemocnice Bohnice – Vedoucí lékař oddělení následné režimové AT péče.
 • současnost Ombudsman – veřejný ochránce práv

V rámci působení v Psychiatrické nemocnici Bohnice získala praxi zejména v léčbě akutních stavů psychotických, afektivních, úzkostných a závažných poruch osobností. Nyní se více orientuje na antitoxikomanickou problematiku.

 • Klinika dětské psychiatrie- Národný ústav dětských onemocnění Bratislava

V rámci praxe v NÚDO pracovala s pacienty ve věku 3- 18 let s diagnózami jako poruchy autistického
spektra, afektivní poruchy, poruchy chování, závislosti. Rovněž se věnovala psychiatrickým konziliím pro
pediatrické pacienty se somatickými diagnózami.

 • péči poskytuje i v anglickém jazyce
MUDr. Dávid Gomola, MHA.

MUDr. Dávid Gomola, MHA.

Vzdělání:

 • 2013 – 2019 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze
 • 2022 – 2023 Master of Healthcare Administration v Advance Healthcare Management Institute
 • 2023 ukončen základní psychiatrický kmen
 • 2023 získání certifikace k provádění repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS) na základě stáže v laboratoři neurostimulace v Národním ústavu duševního zdraví
 • 2023 získání certifikace k provádění transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS)
 • v předatestační přípravě

Profesní kariéra:

 • 2019 – současnost: Psychiatrická nemocnice Bohnice
 • péči poskytuje i v anglickém jazyce

V rámci své praxe získal zkušenosti v léčbě akutních psychotických stavů, v léčbě afektivních a úzkostných obtíží a závažných poruch osobností. Zkušenosti má také s léčbou pacientů v seniorním věku. Aktuálně působí na příjmovém oddělení a také vede program repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS).

MUDr. Kristýna Stránská

MUDr. Kristýna Stránská

Vzdělání:

 • 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 • Euroatestace v oboru psychiatrie
 • Psychoterapeutický výcvik v integrativní terapii Skálův institut

Profesní kariéra:

 • 2015 – 2021 Psychiatrická nemocnice Bohnice
 • 2018 Centrum krizové intervence PN Bohnice
 • 2019 Psychiatrická ambulance Clinterap
 • 2020 Klinika Eset – koterapeut psychoterapeutické skupiny

V rámci své práce v Psychiatrické nemocnici Bohnice získala praxi v léčbě celého spektra psychiatrických onemocnění. V ambulantní praxi se specializuje na úzkostné a depresivní stavy, psychotická onemocnění, léčbu pacientů s osobnostní nadstavbou a pomoc klientům v krizových situacích.

MUDr. Magdaléna Kimličková

MUDr. Magdaléna Kimličková

Vzdělání:

 • 2014 – 2020 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
 • 2023 ukončen základní psychiatrický kmen
 • aktuálně v předatestační přípravě

Profesní kariéra:

 • 2020- současnost Psychiatrická nemocnice Bohnice
 • stáž Centre Hospitalier Universitaire de Dijon, Francie
 • stáž Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, Kanada
 • péči poskytuje v anglickém i francouzském jazyce
V Psychiatrické nemocnici Bohnice působením na akutním oddělení získala zkušenosti v léčbě zejména afektivních a psychotických poruch, praxi získala i na oddělení pro léčbu závislostí, aktuálně působí na oddělení gerontopsychiatrie.
MUDr. Gabriela Högerová

MUDr. Gabriela Högerová

Vzdělání:

 • 2013 – 2019 1.lékařská fakulta UK Praha
 • 2022 ukončen základní psychiatrický kmen
 • v předatestační přípravě

Profesní kariéra:

 • 2019 – 2022 Psychiatrická nemocnice Brno
 • 2022 – současnost Psychiatrická nemocnice Bohnice
 • péči poskytuje i v anglickém jazyce

V rámci své praxe získala zkušenosti v léčbě akutních psychotických stavů, v léčbě afektivních a úzkostných obtíží a závažných poruch osobností. Zároveň měla možnost pracovat na gerontopsychiatrii a oddělení následné péče. Aktuálně působí na příjmovém koedukovaném oddělení.

Mgr. Jan Štěrba, DiS.

Mgr. Jan Štěrba, DiS.

Privátní psychoterapeut 

 • konzultace probíhají online i osobně
 • nehrazeno z veřejného pojištění
 • cena 900 kč/h
 • email: honzasterbu@gmail.com
  telefon: 721 647 141

Náš tým nově doplnil terapeut ve výcviku systemické školy „Terapie v postmoderně“ (Institut Gaudia, 2017 – 2022) připraven na nové klienty. Více viz na http://www.terapiesterba.cz/.

Zdena Sazková

Zdena Sazková

Zdravotní sestra

 • středoškolské vzdělání v oboru
 • dlouholetá praxe na lůžkovém i v ambulantním sektoru
 • dlouholetá praxe i v neklinické sféře
 • posledních 10 let zdravotní sestra v psychiatrické ambulanci – Psychiatrie Invalidovna (MUDr. Borecký a MUDr. Šmolíková)

V rámci své profesní kariéry nasbírala zkušenosti v nemocniční lůžkové části napříč oborem, tak i neklinické oblasti v rámci revizního lékařství. Dominantou jejího působení je však ambulantní psychiatrická práce, kde naplno uplatňuje svůj úžasný pro lidský přístup, profesionalitu a manažerské schopnosti v rámci koordinace administrace ambulancí.