Naše služby

Nabízíme komplexní psychiatrickou péči pro dospělé.

Naše základní služby poskytujeme v češtině a angličtině (konzultace v angličtině jsou kapacitně omezeny a nejsou automaticky nárokovatelné z titulu českého zdravotního pojištění – více viz price list).

Co je to psychiatrie, kdo je psychiatr, psycholog a psychoterapeut?

Psychiatrie je lékařský obor zabývající se diagnostikou a léčbou psychických poruch a nemocí.

Psychiatr je tedy lékař s medicínským vzděláním a titulem MUDr. (medicinae universae doctor – doktor medicíny), po ukončení univerzity je v podstatě všeobecný lékař, který dál získává zkušenosti a vzdělání v oboru, který si vybral (takzvaně se specializuje) a po splnění náročného programu v trvání několika let ukončuje svojí přípravu odbornou zkouškou – atestací. Psychiatr stanovuje diagnózu na základě psychiatrického vyšetření, předepisuje léky či ordinuje jiné formy léčby (fototerapie, rTMS, ECT a podobně), indikuje další vyšetření (např. laboratorní testy, zobrazovací vyšetření a podobně), indikuje hospitalizaci, píše neschopenky, lékařské zprávy a podobně. Psychiatr může být psychoterapeutem po doplnění příslušného vzdělání – psychoterapeutického výcviku.

Psycholog má humanitní vzdělání (filozofická nebo pedagogická fakulta) s titulem Mgr. (magister). Je to pomáhající profesionál, provádí poradenství nebo psychologickou diagnostiku (jako pomocný nástroj komplexní diagnostiky, konečnou diagnózu určuje vždy lékař). Ve své práci používá psychologické prostředky, zejména rozhovor, pozorování, testy, dotazníky, projekční metody a podobně. Může pracovat ve školství, v personální oblasti, v poradenských agenturach nebo ve zdravotnictví. Psycholog ve zdravotnictví se také zařazuje do specializační přípravy a po složení atestační psychologické zkoušky se z nich stane klinický psycholog. Psycholog nemůže předepisovat léky. Psycholog může být psychoterapeutem po doplnění příslušného vzdělání – psychoterapeutického výcviku.

Psychoterapeut může být prakticky kdokoliv, kdo si doplní příslušné vzdělání, projde psychoterapeutickým výcvikem. Psychoterapeutickým výcvikem se myslí forma vzdělávání v psychoterapii, v trvání několika let (nejčastěji pěti) vedená zkušenými lektory s certifikací PS ČLS (Psychiatrická společnost – Česká lékařská společnost Jana Evangelistu Purkyně) nebo ČAP (Česká asociace pro psychoterapií). Psychoterapeut je profesionál, který se snaží pomoci klientům/pacientům změnit jejich chování, myšlení, emoce a/nebo osobní charakteristiky takzvaně užitečným směrem. Řečeno po lopatě: pokud jste v bodě (v místě, v situaci, na koleji, ve fázi), ve které(m) vám není dobře, musíte udělat něco jinak aby jste se dostali někam jinam (protože to, co jste dělali doposud, vás dostalo sem).

Co je to psychická porucha?

Jak probíhá psychiatrická péče?

Telefonicky nebo emailem si domluvíte datum a čas vstupního vyšetření, to obvykle trvá kolem 45 až 60 minut. Po příchodu se vás ujme sestřička, zadá základní údaje do systému, společně vyplníte formulář GDPR a poté vás uvede do ambulance lékaře.

Vyšetření probíhá formou rozhovoru. Doktor odebere anamnestická data, neboli kompletní zdravotní historii, nechá prostor vám pro popis obtíží, případně klade další potřebné dotazy. Na základě všech informací určí diagnózu a nabídne léčebný plán, který je silně individuální. Tím může (ale nemusí) být medikace nebo psychoterapie či obojí, případně jiné doporučení (hospitalizace, denní stacionář, návštěva jiného specialistu a podobně). Vše důkladně vysvětlí, v případě léků vysvětlí dávkování a žádoucí i nežádoucí účinky. Znovu dá prostor na další otázky a společný dialog o všech možnostech. Konečné doporučení je vždy na lékaři. Na vaší zodpovědnosti je pak doporučení dbát nebo nedbat.

V dalším průběhu si vás psychiatr zve na pravidelné kontroly. Ty jsou zpravidla již kratší, jejich frekvence je individuální a záleží od zdravotního stavu. Na kontrolách se dolaďuje léčebný postup, upravuje se plán, případně se “řeší” akutní věci.

Co je to psychoterapie?

Jak poznám, kdy potřebuji psychiatra, psychologa a psychoterapeuta?

V zásadě není potřeba si nad touto otázkou lámat hlavu, protože každý odborník by měl zvládnout zhodnotit situaci a případně vás nasměrovat do správných dveří. Pokud se ale psychicky cítíte v nepohodě, primárně doporučujeme návštěvu psychiatra. Ten posoudí stav, eventuálně určí diagnózu a navrhne další postup. Zde platí čím dřív, tím líp. Podobně jako se i malá, ale neléčená ranka může zanítit až do celotělové infekce, tak i psychická potíž se léčí rychleji a lépe při včasném záchytu.